QSat

اعضای کمیته علمی

دکتر عباس ابراهیمی

مدیر کل رویداد و بقیه چیزها
photo_381343480878836568_c

دکتر مریم کیانی

مدیر گروه فضایی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
photo_381343480878836568_c

دکتر حسن حدادپور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
photo_381343480878836568_c

دکتر مریم کیانی

مدیر گروه فضایی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
photo_381343480878836568_c

دکتر ؟ اسماعیل زاده

مدیر مرکز سنجش و کنترل جریان سیال دانشگاه شریف
photo_381343480878836568_c

دکتر حسن سالاریه

رئیس سازمان فضایی ایران
photo_381343480878836568_c

دکتر حسن شهرابی

?
photo_381343480878836568_c

محمدحسین صفری​

مدیر مرکز سنجش و کنترل جریان سیال دانشگاه شریف
photo_381343480878836568_c

محمدحسین صفری​

مدیر مرکز سنجش و کنترل جریان سیال دانشگاه شریف
photo_381343480878836568_c

محمدحسین صفری​

مدیر مرکز سنجش و کنترل جریان سیال دانشگاه شریف
photo_381343480878836568_c

اعضای دبیرخانه

عرفان غیبی

دبیر رویداد
photo_381343480878836568_c

حسن شهیدی

دبیر کمیته اجرایی
photo_381343480878836568_c

مبین دباغ

عضو کمیته اجرایی
photo_381343480878836568_c

آرین مدنی

عضو کمیته اجرایی
photo_381343480878836568_c

سامان بختیاری

دبیر کمیته رسانه
photo_381343480878836568_c

حمید شاهپری

عضو کمیته رسانه
photo_381343480878836568_c

محمدحسین صفری​

مدیر مرکز سنجش و کنترل جریان سیال دانشگاه شریف
photo_381343480878836568_c